Facilitácie

Facilitácie učiacich sa skupín viete využiť pri:
  • zavádzaní niečoho nového
  • prekonávaní prekážok vo výchovno - vzdelávacom procese
  • zdolávaní výziev 
  • učení sa niečomu novému 
  • zdieľaní problémov a ich riešení
  • rozhodovaní sa 
  • sledovaní dopadu vyučovania na učenie sa žiaka a hľadaní dôkazov o učení
  • ďalších témach, ktoré by chcela skupina učiteľov v škole riešiť.