Sprevádzame učiteľov,

napredujeme spoločne.

Najbližšie pre Vás pripravujeme:


312

pozorovaných hodín

588

hodín mentoringových konzultácii

266

hodín skupinových aktivít

77

mentorovaných učiteľov


Čo je Regionálne centrum podpory učiteľov?

Centrum poskytuje individuálnu podporu formou mentoringu, konzultácie a rôzne vzdelávacie aktivity pre učiteľov základných škôl z okresov Prievidza a Partizánske. Cieľom projektu RCPU je dosiahnuť niekoľko predsavzatí.  


 Po prvé, snaží sa vytvoriť regionálne partnerstvá na podporu implementácie princípov a cieľov nového základného kurikula vo vzdelávaní. Uskutoční sa to zriadením regionálnych centier venovaných podpore základných škôl učiteľov.

 Po druhé, projekt je zameraný na podporu odborného rozvoja pedagogických lídrov v príslušných regiónoch. To zahŕňa poskytovanie školení a zdrojov na zlepšenie ich zručností a vedomostí.

 Nakoniec projekt RCPU ponúkne pomoc učiteľom v regiónoch pri implementácii nového kurikula základného vzdelávania. Táto podpora bude poskytovaná vo forme mentorských a poradenských služieb, ktoré učiteľom pomôžu zorientovať sa v zmenách a výzvach spojených s novým učebným plánom.


Formy podpory

Chceme poskytovať podporu, sieťovanie a spoluprácu pedagógov a odborných zamestnancov základných škôl prostredníctvom mentoringu a vzdelávania s ohľadom na princípy dôvery a slobody

Učiteľom ponúkame
  • návštevy vyučovacích hodín

  • individuálne konzultácie

  • facilitácie učiacich sa skupín

  • výmeny príkladov dobrej praxe

  • organizovanie diskusií a workshopov

  • skupinové aktivity

  • prednášky