Dana Fajerová

Vyštudovala som učiteľstvo predmetov Matematika – Občianska a Etická výchova. Celý život sa venujem vzdelávaniu detí, ale aj dospelých. Práve roky, keď som sa venovala vzdelávaniu dospelých ma naučili asi najviac o neformálnom vzdelávaní, o dôležitosti toho, aby sa ľudia učili veci konkrétne a potrebné pre praktický život a o tom, že pre dobré vzdelávanie je potrebný rovnocenný, rešpektujúci a partnerský vzťah všetkých zúčastnených strán. A túto svoju skúsenosť sa snažím preniesť aj do svojej práce v škole. Prácu mentorky vnímam ako úžasnú možnosť pomôcť učiteľom, ktorí chcú na sebe pracovať, aby objavili a rozvíjali to najlepšie, čo v nich je.

Jana Grenčíková

Svet detí a mladých ma veľmi baví už viac ako 20 rokov. Deti sú naša budúcnosť, ktorá je už prítomná medzi nami. Vyštudovala som učiteľstvo matematika-geografia na UK v Bratislave. S radosťou som sa dlhé roky angažovala ako dobrovoľník pri práci s deťmi a mládežou formou neformálneho vzdelávania. Tešilo ma spolutvoriť koncept výchovy a vzdelávania pri zakladaní základnej, materskej a strednej odbornej školy. Veľmi ma zaujímajú témy ako osobnostný rast a sebarozvoj. Som šťastná, že v novom Štátnom vzdelávacom programe dostal popri kognícií významný priestor aj rozvoj charakteru. V čase rýchleho technologického pokroku, umelej inteligencie, inovácií, v dobe informatizácie a dezinformácií platí stokrát viac známy citát J.A.Komenského „škola ako dielňa ľudskosti“. Chcela by som aj ja k tomuto prispieť svojim dielom ako učiteľka aj ako mentorka. Teším sa, že spolu s ďalšími učiteľmi budeme rozvíjať vnútorný potenciál žiakov a ich silné stránky pre ich vlastný sebarozvoj aj pre dobro spoločnosti.

Jana Karlíková

Vyštudovala som učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ s tvorivou dramatikou. Práve tvorivá dramatika ma inšpiruje pri nachádzaní inovatívnych spôsobov učenia. Pomáha mi motivovať deti k ich vlastnému objavovaniu sveta prostredníctvom zážitkového vyučovania s aplikáciou na praktický život. Stála som pri zrode niekoľkých úspešných organizácií ako je TV LUX, Cirkevná základná škola a  možnosť byť mentorkou v novovzniknutom RCPÚ je pre mňa prirodzeným pokračovaním napĺňania mojej misie šíriť dobré veci tam, kde žijem. Svojim kolegom chcem byť sprievodcom na ceste sebarozvoja a hľadania ich vlastného potenciálu. Ak dokážu byť vo svojej práci šťastnejší a spokojní, dokážu následne vlastnú spokojnosť a zmysluplnosť svojej práce preniesť na svojich žiakov a ich rodičov. A o to sa budeme spoločne snažiť.

Juliana Martinková

Vo vzdelávaní pôsobím viac ako 10 rokov. Moje skúsenosti sú z neformálneho vzdelávania, kde prioritným cieľom bolo rozvíjať u mladých ľudí zručnosti a poznatky potrebné pre život tak, aby boli pripravení ustáť zmeny v rýchlo meniacom sa svete. Ako mentorka  chcem poskytnúť učiteľom podporu na ceste k vzdelávaniu detí tak, aby bolo efektívne, zamerané na rôzne tempo a potreby dieťaťa. Vedie ma vízia toho, že budeme mať vzdelaných mladých ľudí, so schopnosťou vcítiť sa do prežívania iných a ich argumenty budú založené na etických hodnotách.

Otília Mittašová

Počas mojej dlhoročnej praxe nielen ako učiteľky 1.stupňa som zvýšenú pozornosť venovala podporovaniu jedinečnosti a rozvíjaniu tvorivosti. Mám viacročné skúsenosti s uplatňovaním prvkov integrovaného tematického vyučovania, s tvorbou učebných osnov, integráciou predmetov a lektorovaním. Na základe celoživotných skúseností vnímam, že záujem, aktivita a vnútorná motivácia sú hnacou energiou pre napredovanie a tvorivosť. Iniciatívny prístup so zodpovedným postojom umožňuje nielen snívať, ale aj aktívne konať. Pri reforme je mojím zámerom podporujúcim spôsobom otvárať vlastnú cestu učiteľov, tvorením nového s pocitom väčšej spokojnosti, naplnenia a sebarealizácie.

Kristína Mláková

Som učiteľkou na 2. stupni ZŠ, odbor: anglický jazyk – nemecký jazyk – hudobná výchova – výtvarná výchova. Pracujem s deťmi viac než 20 rokov. Deti sú mojim poslaním ako matky, i učiteľky. Myslím si, že dobrí učitelia sa vedia vcítiť do detí, rešpektovať ich zvláštnosti a veria, že každé z nich má niečo jedinečné, na čom sa dá stavať. Som otvorená novým výzvam a možnostiam, ktoré môžu posunúť učiteľov i žiakov ku kreatívnym formám vo vzdelávaní. V práci mentora by som tiež rada využila svoje skúsenosti z medzinárodnej spolupráce. Každý učiteľ môže byť úžasným nástrojom zmien, ak sa chopí správnych príležitostí.

Andrea Petrášová

Som učiteľka matematiky a biológie na základnej škole. Vo voľnom čase pracujem s deťmi a mládežou zo znevýhodneného prostredia. Tieto skúsenosti ma naučili, ako individuálne pristupovať ku každému dieťaťu a rozpoznávať jeho potenciál. Moja schopnosť vidieť v každom žiakovi jedinečný talent a podporovať ho v jeho individuálnom vzdelávacom procese je dôležitou súčasťou mojej učiteľskej filozofie. Využívaním inovatívnych metód, ako je Hejného matematika a ExpEdícia, som dokázala preklenúť medzeru medzi vyučovaním a záujmom detí. Presadzujem myšlienku, že učiteľ musí držať krok s mladými, najmä v oblasti informačných a komunikačných technológií, preto zavádzam moderné technológie do výučby. Moje skúsenosti mi umožňujú byť oporou pre kolegov, ktorí sa snažia zavádzať reformu do školy.

Viera Petrášová

S deťmi objavujem svet od prvého písmenka už 23 rokov. Ako učiteľka prvého stupňa vidím v každom dieťati jedinečnú a výnimočnú bytosť, ktorá potrebuje citlivé a povzbudivé vedenie na ceste za poznaním. Svoje niekoľkoročné skúsenosti by som rada pretavila aj do stretnutí s vami, milí moji kolegovia. V živote je dôležité vedieť efektívne komunikovať, byť asertívny a zároveň nápomocný, zdravo sebavedomý a dokázať nájsť rovnováhu, ktorá je zárukou kvalitného a naplneného života. Verím, že aj v dobe, ktorá rýchlo napreduje, dokážeme spoločne prejsť zmenami s radosťou, psychickou pohodou a ľudskosťou. Všetci sme si rovní a ja sa teším na každého kolegu, ktorý je otvorený novým výzvam, pripravený prijať pomocnú ruku, či povzbudenie a zdieľať spoločný čas počas mojej práce mentorky. Vnímam ju ako príležitosť k spoločnému profesijnému a osobnostnému rastu s pokorou a vďakou.

Silvia Schönová

Vyštudovala som učiteľstvo predmetov Dejepis a Občianska náuka na Katedre humanitných a prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, mám dlhoročné skúsenosti s vyučovaním oboch predmetov. Práca učiteľky ma napĺňa, na hodinách zažívam so svojimi žiakmi veľa zaujímavých momentov. Podporujem ich tvorivosť, nápady, rovesnícke učenie, skupinovú prácu. Ponúkam podporu učiteľom pri vytváraní dobrých a priateľských vzťahov so svojimi žiakmi, aby zažívali pocit dôvery a spokojnosti, ako ho poznám ja. Chcem byť sprievodcom pri napĺňaní poslania učiteľa, ktorý je empatický, vie počúvať druhého, chce ľudsky aj odborne rásť.

Jana Sýkorová

V tomto období som lektorkou neformálneho vzdelávania v ZIPCeM-e. 10 rokov som učila na základnej škole zameranej na humanitné vedy. Tam som sa naučila vnímať a podporovať individuality detí a mladých ľudí, ako veľmi dokážu postoje a prístup učiteľa formovať a ovplyvňovať ich ďalší život. Mala som vynikajúci vzor. Neskôr som prešla do tretieho sektora, kde pôsobím aj dnes a mala som/mám možnosť neformálne vzdelávať deti aj dospelých. Vidieť zápal v očiach detí je úžasné, no vidieť odhodlanie a vnútornú motiváciu ich pedagógov je nenahraditeľné. V tomto náročnom období vnímam podporu a pomoc učiteľom a učiteľkám, ale aj pedagóg. asistentkám, vychovávateľkám či podpornému tímu ako možnú cestu ich profesionálneho ale aj osobnostného rastu. Rada ich budem tou cestou sprevádzať.