Učíme vonku

Lektor: Dana Fajerová
Oblasť:  Vzdelávací proces a vyučovací štýl učiteľa – sociálna klíma. 

Obsah: Výhody a riziká učenia vonku, prehľad rôznych aktivít na učenie vonku, zdroje ďalších inšpirácií.

Čo získate: Na workshope sa dozviete ako využiť výhody učenia vonku a ako predchádzať prípadným rizikám pri tomto spôsobe učenia. Odnesiete si konkrétne nápady, ktoré môžete okamžite aplikovať do vášho učenia, nech ide o akýkoľvek predmet. Na vlastnej koži si vyskúšate zábavné formy učenia vonku, takže zažijete aj kopu zábavy. Zároveň získate informácie, kde môžete aj v budúcnosti čerpať inšpirácie na učenie vonku, aby ste nemuseli všetko vymýšľať sami.


učiteľ ako facilitátor

Lektor: Jana Grenčíková
Oblasť: Vzdelávací proces a vyučovací štýl učiteľa – sociálna klíma.

Obsah: Mozgovo-kompatibilné učenie (Ako sa mozog učí?). Pozitívna klíma triedy (Ako nám bude v triede spolu dobre?). Rešpektujúca komunikácia (Ako hovoriť a počúvať, aby sme si porozumeli?). Metódy a stratégie facilitácie učenia (Ako nás ovplyvňujú naše učebné štýly?). Hodnotenie, spätná väzba a reflexia (Ako vieme, že sme trafili cieľ?).

Čo získate: Kedy sa mozog najlepšie učí, ako vytvoriť pozitívnu klímu v triede, ako komunikovať so žiakmi, aby sme si navzájom porozumeli, aký je môj učebný štýl (možno aj vyučovací) a čo s tým, ako zistiť, do akej miery som naplnil/a svoj cieľ vyučovania.

efektívna komunikácia s rodičmi v konfliktných situáciách

Lektor: Juliana Martinková
Oblasť: Vzdelávací proces a vyučovací štýl učiteľa – sociálna klíma.

Workshop je zameraný na efektívne zvládanie konfliktných situácií, ktoré môžu vznikať v komunikácii so žiakmi, rodičmi aj kolegami.

Obsah: Oboznámenie sa s postupmi a princípmi, ako konfliktné situácie v školskom prostredí zvládnuť. Súčasťou sú modelové aktivity, simulácia prípadu z praxe s riešením.

Čo získate: rozpoznať krízové a náročné životné situácie, ktoré sa môžu vyskytovať v školskom prostredí, nenásilne komunikovať, reagovať v emočne napätých situáciách, zorientovať sa a pochopiť, reakcie rodičov, žiakov prečo komunikujú v napätých a konfliktných situáciách rôznymi spôsobmi, systematicky využívať teoretické a praktické odborné vedomosti pri krízovej komunikácii s rodičmi, použiť efektívnu komunikáciu v rámci riešenia problémov a ťažkostí žiaka.

Kritické myslenie

Lektor: Juliana Martinková
Oblasť: Vzdelávací proces a vyučovací štýl učiteľa – sociálna klíma.

Workshop je zameraný na efektívne vyučovanie biológie na 2. stupni prostredníctvom vzdelávacieho programu ExpEdícia.

Obsah: Praktické vedenie výskumu v predmete biológia. Vyučovanie vybraných tém s podrobným návodom na každý krok.

Čo získate: Účastníci získajú praktickú skúsenosť s inovatívnymi metódami a spoznajú kreatívne prístupy k výučbe biológie, s dôrazom na bádateľskú činnosť žiakov.

ako budovať bezpečné prostredie v žiackych kolektívoch

Lektor: Juliana Martinková
Oblasť: Vzdelávací proces a vyučovací štýl učiteľa – sociálna klíma.

Intenzívne vzdelávanie je určené triednym, začínajúcim učiteľom ale aj učiteľom , ktorí chcú svoje zručnosti v práci so žiackymi kolektívmi osviežiť. 

Obsah: Zamerané je na prevenciu a elimináciu šikany, podporu a budovanie zdravých vzťahov v triednom kolektíve. Prostredníctvom zážitkových aktivít si účastníci vyskúšajú techniky a metódy, ktoré budú podporovať, rozvíjať, uspokojovať potreby žiaka, napr. prijatia skupinou v škole, slobody rozhodovania, ale aj pocit sociálneho a emocionálneho bezpečia. Dôraz je kladení počas vzdelávania hlavne na interaktívnu časť a vlastnú skúsenosť v práci v malých skupinách. 

Čo získate: rozpoznať a diagnostikovať šikanu, navrhovať postupy a riešenia, komunikovať a viesť rozhovor s agresorom a obeťou, navrhovať pravidlá v rámci kolektívu, zavádzať ich do praxe, aplikovať zážitkové aktivity na posilnenie a vytvorenie bezpečného prostredia v žiackom kolektíve, facilitovať pracovné skupiny.


Disponibilná hodina po novom

Lektor: Otília Mittašová
Oblasť: Vzdelávací program

Obsah: Tvorenie disponibilných hodín po ročníkoch

Čo získate: Postupným objavovaním možností integrácie, odhaľovaním podnetných činností a aktivít smerovať k tvoreniu štandardu disponibilnej hodiny s jej špecifikáciou.

tvorba výchovného programu ŠKD

Lektor: Otília Mittašová
Oblasť: Vzdelávací program

Obsah: Ciele a náplň výchovných oblastí. 

Čo získate: Orientáciu v ŠVP, podnety pre vytvorenie ŠkVP podľa jednotlivých výchovných oblastí s inšpiráciou pre zmysluplné, bezpečné a tvorivé trávenie popoludnia v ŠKD.

Vedenie škôl 1.-4.ročník (malotriedne školy)

Lektor: Otília Mittašová
Oblasť: Vzdelávací program

Obsah: Aktuálne témy. 

Čo získate: Podnety a informácie k aktuálnemu dianiu, zmenám a reforme v školstve. Orientáciu v profesijnom rozvoji pedagogických zamestnancov. Objavenie vlastnej jedinečnosti podnecujúcej k ďalšiemu rozvoju a napredovaniu školy.

základy čitateľskej a funkčnej gramotnosti žiakov 1. - 2. ročníka

Lektor: Otília Mittašová
Oblasť: Vzdelávací program

Obsah: Vytváranie základov čitateľskej a funkčnej gramotnosti. 

Čo získate: Metódy, postupy, podmienky pre budovanie základov čitateľskej a funkčnej gramotnosti. Zdieľaním podnetných skúseností a nápadov tvorenie vlastnej cesty k formovaniu čitateľskej a funkčnej gramotnosti žiakov.

TVORIVÉ AKTIVITY V NOVOM ROKU

Lektor: Kristína Mláková
Oblasť: Vzdelávací proces a vyučovací štýl učiteľa – sociálna klíma.

Obsah: Aktivizujúce hry a dobré nápady na hodine cudzích jazykov, výtvarnej výchovy alebo v tvorivej dielni

Čo získate: Každá hodina môže mať tvorivé prvky, ktoré pomôžu zaujať žiakov.

Canva ako nástroj

Lektor: Kristína Mláková
Oblasť: Digitalizácia

Canva je moderný grafický nástroj, ktorý umožňuje žiakom aj učiteľom rýchlu a jednoduchú tvorbu grafických dokumentov. 

Obsah: Ako využívať tento nástroj pri tvorbe učebných pomôcok, prezentácií, pri kolaboratívnej práci žiakov, plagátov a projektov. 

Čo získate: Canva ponúka učiteľom i žiakom možnosť realizovať kvalitné a efektné materiály zdarma pomocou šablón.


KREATÍVNE NA PROJEKTY

Lektor: Kristína Mláková
Oblasť: Digitalizácia

Obsah: Ako môžem tvoriť projekty aj pomocou digitálnych nástrojov, akými sú Canva, Wordwall, Wordclouds. 

Čo získate: Zoznámenie sa s medzinárodnou platformou eTwinning.

Moderné vzdelávanie s Edupage - praktické skúsenosti

Lektor: Andrea Petrášová
Oblasť: Digitalizácia

Edupage je bohatý a mnohostranný nástroj, ktorý stále mnoho škôl a učiteľov ešte nepoužíva naplno. 

Obsah: Workshopy budú zamerané na rôzne témy - Triedny učiteľ v EduPage, Testy v Edupage, Domáce úlohy v EduPage, Triendka kniha, žiacka knižka a komunikácia v EduPage. Môžete si vybrať z nami ponúkaných, prípadne nám dajte vedieť o čo by ste mali záujem a workshop Vám „ušijeme priamo na mieru“. 

Čo získate: Reálne skúsenosti v cvičnom prostredí Edupage z pohľadu učiteľa ale aj žiaka a rodiča .


vyučovanie hejného matematiky

Lektor: Andrea Petrášová
Oblasť: Vzdelávací proces a vyučovací štýl učiteľa – sociálna klíma.

Workshop je určený pre učiteľov matematiky na druhom stupni.

Obsah: Prostredia v Hejneho matematike zahŕňajú interaktívne a praktické nástroje, ktoré podporujú aktívne učenie. Príklady prostredí: Egyptské delenie chlebov – práca so zlomkami, Krokovanie a Schody – počítanie s celými číslami, Drievka, Geodoska a sieť - skúsenosti s geometrickými útvarmi, ich vlastnosťami a vzťahmi medzi nimi Váhy a Mince – modelovanie rovníc Jazyk písmen – práca s premennými Cavalieriho princíp – počítanie obsahov

Čo získate: Účastníci získajú konkrétne skúsenosti s implementáciou Hejného metód do svojej výučby a zdokonalia svoje didaktické zručnosti.


inovatívne vyučovanie biológie

Lektor: Andrea Petrášová
Oblasť: Vzdelávací proces a vyučovací štýl učiteľa – sociálna klíma.

Workshop je zameraný na efektívne vyučovanie biológie na 2. stupni prostredníctvom vzdelávacieho programu ExpEdícia.

Obsah: Praktické vedenie výskumu v predmete biológia. Vyučovanie vybraných tém s podrobným návodom na každý krok. Workshop podporuje kreatívne prístupy k výučbe biológie, s dôrazom na bádateľskú činnosť žiakov.

Čo získate: Účastníci získajú praktickú skúsenosť s inovatívnymi metódami a nástroje na zlepšenie výučby biológie.

regionálna výchova kreatívne a hravo Môj rodný kraj

Lektor: Silvia Schönová, Viera Petrášová
Oblasť: Vzdelávací proces a vyučovací štýl učiteľa – sociálna klíma.

Poznať svoj rodný kraj, byť sčítaný a hrdý na svoje rodisko. Dôležité? Určite! Učme to našich žiakov zaujímavo a hravo. 

Obsah: Máme pre vás niekoľko nápadov, tipov a inšpirácií ako dosiahnuť, aby sa vaši žiaci s vami nenudili. Workshop je vhodný pre prvý stupeň. Už teraz sa tešíme na spoločný čas s vami a veríme, že bude pre vás plnohodnotne strávený. 

Čo získate: Z workshopu si odnesiete okrem zážitkového popoludnia aj materiál, ktorý môžete využiť na vašich vyučovacích hodinách.


regionálna výchova kreatívne a hravo OBJAVUJEME SLOVENSKO

Lektor: Silvia Schönová, Viera Petrášová
Oblasť: Vzdelávací proces a vyučovací štýl učiteľa – sociálna klíma.

Dá sa učiť na druhom stupni o našej krajine tak, aby žiaci zažili aj niečo iné, ako suchú teóriu? Chcete sa nami nechať inšpirovať? 

Obsah: Prihláste sa na náš workshop a ukážeme vám kreatívne prístupy, ktorými môžete žiakov zaujať a motivovať. Vyskúšate si zážitkové učenie, iný náhľad do predmetu a dáte mu nový rozmer. 

Čo získate: Z workshopu si odnesiete materiál, ktorý môžete využiť vo vašich vyučovacích hodinách.


Ako s RAKom – význam ranných kruhov

Lektor: Jana Sýkorová
Oblasť: Vzdelávací proces a vyučovací štýl učiteľa – sociálna klíma.

Určený pre: učiteľky a učiteľov 1. stupňa, vychovávateľky, asistentky. 

Obsah: Čo sa dozvieme počas RK a ako s tým ďalej pracovať, čo rozvíjame u detí počas RK, čím môžeme RK vyplniť, ako sa môže zmeniť klíma v triede vďaka RK. 

Čo získate: Viem načo slúžia ranné kruhy, som pripravená/ý ich vyskúšať.

Sme jedna trieda – sme jedna rodina

Lektor: Jana Sýkorová
Oblasť: Vzdelávací proces a vyučovací štýl učiteľa – sociálna klíma.

Určený pre učiteľky a učiteľov 2. stupňa, asistentky. 

Obsah: Kto vytvára triednu klímu, ako si vytvárame bezpečný priestor, rešpektujúci prístup, čo môže urobiť učiteľ pre zlepšenie triednej klímy, čo môžu urobiť žiaci. 

Čo získate: S čím odídem: s aktivitami na posilnenie triednej klímy.

Metódy a techniky personalizovaného učenia

Lektor: Jana Sýkorová
Oblasť: Vzdelávací proces a vyučovací štýl učiteľa – sociálna klíma.

Obsah: Výhody a nevýhody personalizovaného učenia, ako priniesť personalizované učenie žiakom, základné metódy a techniky , ktoré umožňujú. personalizované učenie, praktické ukážky. 

Čo získate: Budem poznať princípy personalizovaného učenia, budem vedieť čo predchádza zavádzaniu personalizovaného učenia, budem vedieť použiť aspoň 2 metódy personalizovaného učenia.


Ako pracovať s emóciami detí

Lektor: Jana Sýkorová
Oblasť: Vzdelávací proces a vyučovací štýl učiteľa – sociálna klíma.

Určené pre učiteľky a učiteľov 1. stupňa, vychovávateľky, asistentky.

Obsah: Ako s deťmi hovoriť o emóciách, ako im porozumieť, ako ich komunikovať a prijímať bez vynášania súdov a rád, ako viesť deti k hľadaniu riešení, aký vplyv má komunikácia na vzťahy v kolektíve.

Čo získate: Budem vedieť ako hovoriť s deťmi, ako aktívne počúvať, ako vytvoriť bezpečné prostredie v interpersonálnych vzťahoch, ako ich naviesť na správne riešenie.

Personalizované vyučovanie

Lektor: Jana Sýkorová
Oblasť: Vzdelávací proces a vyučovací štýl učiteľa – sociálna klíma.

Obsah: Z čoho vychádza personalizované učenie a jeho výhody, rola učiteľa, zavádzanie prvkov personalizovaného učenia, vyučovacie stratégie personalizovaného učenia.

Čo získate: Viem akú rolu nesie učiteľ v personalizovanom učení, poznám vyučovanie stratégie a viem niektoré z nich využiť vo svojej praxi.