Sprevádzame učiteľov,

napredujeme spoločne.


283

pozorovaných hodín

537

hodín mentoringových konzultácii

226

hodín skupinových aktivít

72

mentorovaných učiteľov


Čo je Regionálne centrum podpory učiteľov?

Centrum poskytuje individuálnu podporu formou mentoringu, konzultácie a rôzne vzdelávacie aktivity pre učiteľov základných škôl z okresov Prievidza a Partizánske. Cieľom projektu RCPU je dosiahnuť niekoľko predsavzatí.  


 Po prvé, snaží sa vytvoriť regionálne partnerstvá na podporu implementácie princípov a cieľov nového základného kurikula vo vzdelávaní. Uskutoční sa to zriadením regionálnych centier venovaných podpore základných škôl učiteľov.

 Po druhé, projekt je zameraný na podporu odborného rozvoja pedagogických lídrov v príslušných regiónoch. To zahŕňa poskytovanie školení a zdrojov na zlepšenie ich zručností a vedomostí.

 Nakoniec projekt RCPU ponúkne pomoc učiteľom v regiónoch pri implementácii nového kurikula základného vzdelávania. Táto podpora bude poskytovaná vo forme mentorských a poradenských služieb, ktoré učiteľom pomôžu zorientovať sa v zmenách a výzvach spojených s novým učebným plánom.


Formy podpory

Chceme poskytovať podporu, sieťovanie a spoluprácu pedagógov a odborných zamestnancov základných škôl prostredníctvom mentoringu a vzdelávania s ohľadom na princípy dôvery a slobody

Učiteľom ponúkame
  • návštevy vyučovacích hodín

  • individuálne konzultácie

  • facilitácie učiacich sa skupín

  • výmeny príkladov dobrej praxe

  • organizovanie diskusií a workshopov

  • skupinové aktivity

  • prednášky