učiteľ ako facilitátor

Lektor: Jana Grenčíková a Jana Karlíková
Oblasť: Vzdelávací proces a vyučovací štýl učiteľa – sociálna klíma.

Obsah: Mozgovo-kompatibilné učenie (Ako sa mozog učí?). Pozitívna klíma triedy (Ako nám bude v triede spolu dobre?). Rešpektujúca komunikácia (Ako hovoriť a počúvať, aby sme si porozumeli?). Metódy a stratégie facilitácie učenia (Ako nás ovplyvňujú naše učebné štýly?). Hodnotenie, spätná väzba a reflexia (Ako vieme, že sme trafili cieľ?).

Čo získate: Kedy sa mozog najlepšie učí, ako vytvoriť pozitívnu klímu v triede, ako komunikovať so žiakmi, aby sme si navzájom porozumeli, aký je môj učebný štýl (možno aj vyučovací) a čo s tým, ako zistiť, do akej miery som naplnil/a svoj cieľ vyučovania.