tvorba výchovného programu ŠKD

Lektor: Otília Mittašová
Oblasť: Vzdelávací program

Obsah: Ciele a náplň výchovných oblastí. 

Čo získate: Orientáciu v ŠVP, podnety pre vytvorenie ŠkVP podľa jednotlivých výchovných oblastí s inšpiráciou pre zmysluplné, bezpečné a tvorivé trávenie popoludnia v ŠKD.