Kritické myslenie

Lektor: Juliana Martinková
Oblasť: Vzdelávací proces a vyučovací štýl učiteľa – sociálna klíma.

Obsah: Počas workshop sa budeme zameriavať na vytvorenie vzťahu, atmosféry v triede tak aby sme vytvorili predpoklady potrebné pre stimuláciu rozvoja kritického myslenia. Naučiť kriticky myslieť je zložitý proces a preto je potrebné jeho rozvíjaniu venovať nielen úsilie ale aj čas. Priblížime si metódy, ktoré v procese vzdelávania môžu učitelia využívať napr. E-U-R, Sokratov dialóg a iné.

Účastník bude vedieť:
- vysvetliť  čo to vlastne znamená, myslieť kriticky
- systematicky využívať teoretické a praktické odborné vedomosti
- vysvetliť ako dochádza ku kognitívnemu skresleniu
- využiť rôzne metódy podporujúce rozvoj kritického myslenia
- naučiť žiakov overovať informácie tak aby nepracovali s dezinformáciami