RCPU

Čo je Regionálne centrum podpory učiteľov?

Centrum poskytuje individuálnu podporu formou mentoringu, konzultácie a rôzne vzdelávacie aktivity pre učiteľov z okresov Prievidza a Partizánske. Cieľom projektu RCPU je dosiahnuť niekoľko predsavzatí.  

✏ Po prvé, snaží sa vytvoriť regionálne partnerstvá na podporu implementácie princípov a cieľov nového základného kurikula vo vzdelávaní. Uskutoční sa to zriadením regionálnych centier venovaných podpore učiteľov. 

✏ Po druhé, projekt je zameraný na podporu odborného rozvoja pedagogických lídrov v príslušných regiónoch. To zahŕňa poskytovanie školení a zdrojov na zlepšenie ich zručností a vedomostí. 

✏ Nakoniec projekt RCPU ponúkne pomoc učiteľom v regiónoch pri implementácii nového kurikula základného vzdelávania. Táto podpora bude poskytovaná vo forme mentorských a poradenských služieb, ktoré učiteľom pomôžu zorientovať sa v zmenách a výzvach spojených s novým učebným plánom. 

 

 

Primárnou cieľovou skupinou sú učitelia a učiteľky základných škôl, zaradených do siete škôl a školských zariadení. Tí sa môžu prihlásiť so žiadosťou individuálny mentoring. Okrem toho centrum pripravuje rôzne workshopy, vzdelávania, prednášky a diskusie o dôležitých témach vo vzdelávaní a o výmene príkladov dobrej praxe medzi pedagogickými zamestnancami a to buď priamo v školách alebo v regionálnom centre. 

Vznik regionálnych centier  iniciovalo MŠVVaŠ ako jednu z kľúčových reforiem Plánu obnovy a odolnosti SR. Zriaďovateľom centra je Súkromná spojená škola v Prievidzi a nájdete nás na ul. Falešníka 6 v Prievidzi, v Galérii Jabloň a e-Škole.
Zapojenie našej školy do projektu RCPU odzrkadľuje náš záväzok zlepšovať vzdelávanie v našom regióne spoluprácou s Ministerstvom školstva a kultúry a poskytovaním cennej podpory učiteľom a pedagogickým vedúcim. 

Metódy vyučovania, ktoré som doteraz používala, som sama cítila na sebe, že už mi nestačia a že potrebujem sa posunúť aj ja, aby som mohla posúvať žiakov.

Adriana Bočková

mentorovaná učiteľka

Osobne som veľmi rada, že sme sa zapojili do tohto projektu, pretože doba je iná a menia sa nielen deti. Musíme sa tomu prispôsobiť aj my. Systém vzdelávania v školách by mali ísť možno trošku atraktívnejšou novšou formou. A myslím, že tento projekt je práve v tom jedinečný.

Dana Brezňanová

riaditeľka ZŠ A. Dubčeka v Martine

Učitelia na našej škole si mentoring chvália, cítia podporu individuálneho prístupu pri zavádzaní moderných foriem.

Renáta Mračková

riaditeľka ZŠ a MŠ Hurbanova v Martine

Otvorte svoje školy, otvorte školy, mentoringu, otvorte školy mentorom a možno otvorte sa pre spoluprácu aj s inými školami. Je to obohacujúce pre všetkých.

Jozef Sopoliga

riaditeľ Spojenej evanjelickej školy v Martine a zriaďovateľ Regionáneho centra podpory učiteľov v Martine

PRIORITNÉ TEMATICKÉ OBLASTI, V KTORÝCH BUDÚ MENTORI POSKYTOVAŤ INDIVIDUÁLNU POMOC PEDAGÓGOM SÚ NASLEDOVNÉ: