NAŠE MENTORKY

Kristína Mláková

mentorka

Som učiteľkou na 2. stupni ZŠ, odbor: anglický jazyk – nemecký jazyk – hudobná výchova – výtvarná výchova. Pracujem s deťmi viac než 20 rokov. Deti sú mojim poslaním ako matky, i učiteľky. Myslím si, že dobrí učitelia sa vedia vcítiť do detí, rešpektovať ich zvláštnosti a veria, že každé z nich má niečo jedinečné, na čom sa dá stavať. Som otvorená novým výzvam a možnostiam, ktoré môžu posunúť učiteľov i žiakov ku kreatívnym formám vo vzdelávaní. V práci mentora by som tiež rada využila svoje skúsenosti z medzinárodnej spolupráce. Každý učiteľ môže byť úžasným nástrojom zmien, ak sa chopí správnych príležitostí.

Jana Grenčíková

mentorka

Svet detí a mladých ma veľmi baví už viac ako 20 rokov. Deti sú naša budúcnosť, ktorá je už prítomná medzi nami. Vyštudovala som učiteľstvo matematika-geografia na UK v Bratislave. S radosťou som sa dlhé roky angažovala ako dobrovoľník pri práci s deťmi a mládežou formou neformálneho vzdelávania. Tešilo ma spolutvoriť koncept výchovy a vzdelávania pri zakladaní základnej, materskej a strednej odbornej školy. Veľmi ma zaujímajú témy ako osobnostný rast a sebarozvoj. Som šťastná, že v novom Štátnom vzdelávacom programe dostal popri kognícii významný priestor aj rozvoj charakteru. V čase rýchleho technologického pokroku, umelej inteligencie, inovácií, v dobe informatizácie a dezinformácií platí stokrát viac známy citát J.A.Komenského „škola ako dielňa ľudskosti“. Chcela by som aj ja k tomuto prispieť svojim dielom ako učiteľka aj ako mentorka. Teším sa, že spolu s ďalšími učiteľmi budeme rozvíjať vnútorný potenciál žiakov a ich silné stránky pre ich vlastný sebarozvoj aj pre dobro spoločnosti.

Viera Petrášová

mentorka

S deťmi objavujem svet od prvého písmenka už 23 rokov. Ako učiteľka prvého stupňa vidím v každom dieťati jedinečnú a výnimočnú bytosť, ktorá potrebuje citlivé a povzbudivé vedenie na ceste za poznaním. Svoje niekoľkoročné skúsenosti by som rada pretavila aj do stretnutí s vami, milí moji kolegovia. V živote je dôležité vedieť efektívne komunikovať, byť asertívny a zároveň nápomocný, zdravo sebavedomý a dokázať nájsť rovnováhu, ktorá je zárukou kvalitného a naplneného života. Verím, že aj v dobe, ktorá rýchlo napreduje, dokážeme spoločne prejsť zmenami s radosťou, psychickou pohodou a ľudskosťou. Všetci sme si rovní a ja sa teším na každého kolegu, ktorý je otvorený novým výzvam, pripravený prijať pomocnú ruku, či povzbudenie a zdieľať spoločný čas počas mojej práce mentorky. Vnímam ju ako príležitosť k spoločnému profesijnému a osobnostnému rastu s pokorou a vďakou.

Silvia Schönová

mentorka

Vyštudovala som učiteľstvo predmetov Dejepis a Občianska náuka na Katedre humanitných a prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, mám dlhoročné skúsenosti s vyučovaním oboch predmetov. Práca učiteľky ma napĺňa, na hodinách zažívam so svojimi žiakmi veľa zaujímavých momentov. Podporujem ich tvorivosť, nápady, rovesnícke učenie, skupinovú prácu. Ponúkam podporu učiteľom pri vytváraní dobrých a priateľských vzťahov so svojimi žiakmi, aby zažívali pocit dôvery a spokojnosti, ako ho poznám ja. Chcem byť sprievodcom pri napĺňaní poslania učiteľa, ktorý je empatický, vie počúvať druhého, chce ľudsky aj odborne rásť.

Andrea Petrášová

mentorka

Som učiteľka matematiky a biológie na základnej škole. Vo voľnom čase pracujem s deťmi a mládežou zo znevýhodneného prostredia. Tieto skúsenosti ma naučili, ako individuálne pristupovať ku každému dieťaťu a rozpoznávať jeho potenciál. Moja schopnosť vidieť v každom žiakovi jedinečný talent a podporovať ho v jeho individuálnom vzdelávacom procese je dôležitou súčasťou mojej učiteľskej filozofie. Využívaním inovatívnych metód, ako je Hejného matematika a ExpEdícia, som dokázala preklenúť medzeru medzi vyučovaním a záujmom detí. Presadzujem myšlienku, že učiteľ musí držať krok s mladými, najmä v oblasti informačných a komunikačných technológií, preto zavádzam moderné technológie do výučby. Moje skúsenosti mi umožňujú byť oporou pre kolegov, ktorí sa snažia zavádzať reformu do školy. 

Otília Mittašová

mentorka

Počas mojej dlhoročnej praxe nielen ako učiteľky 1.stupňa som zvýšenú pozornosť venovala podporovaniu jedinečnosti a rozvíjaniu tvorivosti. Mám viacročné skúsenosti s uplatňovaním prvkov integrovaného tematického vyučovania, s tvorbou učebných osnov, integráciou predmetov a lektorovaním. Na základe celoživotných skúseností vnímam, že záujem, aktivita a vnútorná motivácia sú hnacou energiou pre napredovanie a tvorivosť. Iniciatívny prístup so zodpovedným postojom umožňuje nielen snívať, ale aj aktívne konať. Pri reforme je mojím zámerom podporujúcim spôsobom otvárať vlastnú cestu učiteľov, tvorením nového s pocitom väčšej spokojnosti, naplnenia a sebarealizácie.

Jana Sýkorová

mentorka

V tomto období som lektorkou neformálneho vzdelávania v ZIPCeMe. 10 rokov som učila na základnej škole zameranej na humanitné vedy. Tam som sa naučila vnímať a podprovať individuality detí a mladých ľudí, ako veľmi dokážu postoje a prístup učiteľa formovať a ovplyvňovať ich ďalší život. Mala som vynikajúci vzor. Neskôr som prešla do tretieho sektora, kde pôsobím aj dnes a mala som/mám možnosť neformálne vzdelávať deti aj dospelých. Vidieť zápal v očiach detí je úžasné, no vidieť odhodlanie a vnútornú motiváciu ich pedagógov je nenahraditeľné. V tomto náročnom období vnímam podporu a pomoc učiteľom a učiteľkám, ale aj pedagog.asistentkám, vychovávateľkám či podpornému tímu ako možnú cestu ich profesionálneho ale aj osobnostného rastu. Rada ich budem tou cestou sprevádzať.

Juliana Martinková

mentorka

Vo vzdelávaní pôsobím viac ako 10 rokov. Moje skúsenosti sú z neformálneho vzdelávania, kde prioritným cieľom bolo rozvíjať u mladých ľudí zručnosti a poznatky potrebné pre život tak, aby boli pripravení ustáť zmeny v rýchlo meniacom sa svete. Ako mentorka  chcem poskytnúť učiteľom podporu na ceste k vzdelávaniu detí tak, aby bolo efektívne, zamerané na rôzne tempo a potreby dieťaťa. Vedie ma vízia toho, že budeme mať vzdelaných mladých ľudí, so schopnosťou vcítiť sa do prežívania iných a ich argumenty budú založené na etických hodnotách.

Dana Fajerová

mentorka

Vyštudovala som učiteľstvo predmetov Matematika – Občianska a Etická výchova. Celý život sa venujem vzdelávaniu detí, ale aj dospelých. Práve roky, keď som sa venovala vzdelávaniu dospelých ma naučili asi najviac o neformálnom vzdelávaní, o dôležitosti toho, aby sa ľudia učili veci konkrétne a potrebné pre praktický život a o tom, že pre dobré vzdelávanie je potrebný rovnocenný, rešpektujúci a partnerský vzťah všetkých zúčastnených strán. A túto svoju skúsenosť sa snažím preniesť aj do svojej práce v škole. Prácu mentorky vnímam ako úžasnú možnosť pomôcť učiteľom, ktorí chcú na sebe pracovať, aby objavili a rozvíjali to najlepšie, čo v nich je.

Jana Karlíková

mentorka

Vyštudovala som učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ s tvorivou dramatikou.  Práve tvorivá dramatika ma inšpiruje pri nachádzaní inovatívnych spôsobov učenia. Pomáha mi motivovať deti k ich vlastnému objavovaniu sveta prostredníctvom zážitkového vyučovania s aplikáciou na praktický život. Stála som pri zrode niekoľkých úspešných organizácií  ako je TV LUX, Cirkevná základná škola a  možnosť byť mentorkou v novovzniknutom RCPÚ je pre mňa prirodzeným pokračovaním napĺňania mojej misie šíriť dobré veci tam, kde žijem. Svojim kolegom chcem byť sprievodcom na ceste sebarozvoja a hľadania ich vlastného potenciálu. Ak dokážu byť vo svojej práci šťastnejší a spokojní, dokážu následne vlastnú spokojnosť a zmysluplnosť svojej práce preniesť na svojich žiakov a ich rodičov. A o to sa budeme spoločne snažiť.